Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Trieda pre deti so zdravotným znevýhodnením

V materskej škole sa nachádza jedna trieda pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - zrakovým postihnutím. V špeciálnej triede sú zaradené deti s ťažším stupňom zrakovej poruchy- amblyopiou a strabizmom. Deti s touto zrakovou poruchou nevyužívajú pri zrakovom vnímaní obe oči súčasne, čiže nevyužívajú binokulárne videnie.
 
Najčastejšie sa vyskytujú tieto poruchy binokulárneho videnia: 
  • Amblyopia - tupozrakosť - znížená zraková ostrosť a využívanie len jedného oka,
  • Strabizmus - škúlenie nevyužívaného oka, konvergentné - dovnútra, divergentné - von.

Poruchy binokulárneho videnia bývajú často spojené aj s myopiou- krátkozrakosť a hypermetropiou- ďalekozrakosť. Možno ich korigovať ortoptickou a pleoptickou intervenciou, ktorú vykonávajú učiteľky a zdravotná sestra - ortoptistka.

Pedagogickí zamestnanci v špeciálnej triede, v prípade odporúčania vypracúvajú v spolupráci so zariadením poradenstva a prevencie a s detským oftalmológom individuálne vzdelávacie programy. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívajú Vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. mája 2017 pod číslom 2017-2127/20564:14-10G0 s platnosťou od 1. septembra 2017. Pričom zohľadňujú špecifiká detí, vychádzajúce z ich druhu a stupňa postihnutia (t.j. ich individuálne schopnosti a možnosti.) Dôraz pri realizácií výchovno-vzdelávacej činnosti sa kladie na dôsledne realizovaný individuálny prístup ku každému dieťaťu so zrakovým postihnutím a rešpektovaný charakter a rozsah zrakového postihnutia.

Korekcie po konzultácii s oftalmológom vyžadujú len niektoré čiastkové ciele z oblasti pohybových a relaxačných cvičení- prudké zoskoky, rýchly beh a cvičenie na niektorých druhoch náradia- napr.: kladine.

Zdravotný asistent -  denne vykonáva s deťmi cvičenia odporúčané oftalmológom na prístrojoch - CAM stimulátor, cheiroskop- na odtlmenie tupozrakého oka, troposkop- na nácvik binokulárneho videnia, svalový trenažér- na nácvik pohyblivosti oka. K zlepšeniu očnej poruchy prispieva aj pravidelné nosenie okuliarovej korekcie, dodržiavanie oklúzie a vykonávanie špeciálnych pleoptických cvičení pod vedením učiteliek. Špeciálne cvičenia sú zamerané na stimuláciu oslabeného oka k činnosti a vizuomotorickú koordináciu.

Ich obsahom je napr.:
  • vyfarbovanie obrázkov po líniu čiary,
  • obkresľovanie, vypichovanie obrázkov,
  • lokalizácia na bod,
  • práca na čiare- nalepovanie, kreslenie,
  • navliekanie korálikov,
  • skladanie puzzle, mozaiky, vkladačky, vyšívanie a pod.
Materská škola spolupracuje s detským oftalmológom MUDr. Zelníkovou, ktorá vykonáva pravidelné kontroly detí, navštevuje špeciálnu triedu, konzultuje IVP, predpisuje oklúziu a okuliarovú korekciu.
Zdravotný asistent od 02.04.2024 v spolupráci s triednou učiteľkou kominikuje so zákonnými zástupcami o spolupráci s deťmi pri cvičeniach každý nepárny štvrtok v čase od 15:00 hod. do 16:15 hod.
 
 

Podujatia