Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Podmienky prijatia

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 a 59a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.
Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok.
Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie predkladajú aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).
Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením  poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby zákonný zástupca k žiadosti predloží:
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia  poradenstva a prevencie a
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Z vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zaradenie do bežnej triedy spolu s ostatnými deťmi alebo jeho zaradenie do špeciálnej triedy.
Prijímanie detí  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len so "ŠVVP") do „bežnej“ materskej školy je možné, avšak školský zákon to neustanovuje ako povinnosť. Riaditeľka materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so ŠVVP musí zvážiť:
 • či má vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.) 
 • bude schopná tieto podmienky dodatočne, v spolupráci so zriaďovateľom vytvoriť po prijatí takéhoto dieťaťa.
Zákonnými podmienkami na prijatie dieťaťa do materskej školy v zmysle §  59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deklarujú, že na predprimárne vzdelávanie  sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré:
 • je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
Okrem vyššie uvedenej zákonnej podmienky sa pri prijímaní detí do našej materskej školy budú uprednostnené deti:
 • so zrakovým postihnutím,
 • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici,
 • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,
 • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ), z mesta Žilina /s trvalým pobytom v meste Žilina,
 • ktorých súrodenci navštevujú a budú navštevovať materskú školu v školskom roku 2023/2024.
Ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
 • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.
Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si stiahnete TU 

Podujatia