Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Podmienky prijatia

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 a 59a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.
Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok.
Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie predkladajú aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).
Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením  poradenstva a prevencie diagnostikou určené špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby zákonný zástupca k žiadosti predloží:
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia  poradenstva a prevencie a
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Z vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast musí byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa do bežnej triedy spolu s ostatnými deťmi alebo jeho zaradenie do špeciálnej triedy.
Prijímanie detí  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len so "ŠVVP") do „bežnej“ materskej školy je možné, avšak školský zákon to neustanovuje ako povinnosť. Riaditeľka materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so ŠVVP musí zvážiť či:
 • vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.) 
 • bude schopná tieto podmienky dodatočne, v spolupráci so zriaďovateľom vytvoriť po prijatí takéhoto dieťaťa.
Zákonnými podmienkami na prijatie dieťaťa do materskej školy v zmysle §  59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deklarujú, že na predprimárne vzdelávanie  sa prednostne prijímajú deti:
 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • s právom na prijatie, t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31.augusta 2024.
Okrem vyššie uvedených zákonných podmienok  v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina budú pri prijímaní do naplnenia kapacity materskej školy uprednostnené deti:
 • so zrakovým postihnutím (do naplnenia kapacity špeciálnej triedy a formou inklúzie do bežných tried),
 • ktorých súrodenci navštevujú a budú navštevovať materskú školu v školskom roku 2024/2025,
 • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy, s trvalým pobytom v spádovej oblasti materskej školy určenej vo VZN č.13/2021,
 • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ),
 • z mesta Žilina /s trvalým pobytom v meste Žilina.
Ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
 • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.
Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si stiahnete TU 

Podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
3
4
5
6
7
8
11
12
13
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29