Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Dochádzka

Materská škola je v prevádzke denne od 06:30 do 16:30 hod.
Dochádzka dieťaťa do materskej školy je celoročná. Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy a osobne ho odovzdá učiteľke na triede najneskôr o 08:00 hod. a preberá od 15:00 hod. Zákonný zástupca prichádza do materskej školy s dostatočným časovým predstihom, aby sa škola uzamkla o 08:00 hod. Do triedy nevstupuje a  po budove sa pohybuje podľa pokynov zamestnancov. V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa riadi nariadeniami a usmerneniami hlavného hygienika.
Pokiaľ zákonní zástupcovia nedodržiavajú stanovený čas príchodu a odchodu z MŠ, dochádza k narušovaniu prevádzky materskej školy, výchovno-vzdelávacieho procesu a harmonogramu pracovných povinností pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti ostatných detí s triednou učiteľkou prípadne riaditeľkou školy.
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže príslušný RÚVZ alebo MŠVVaŠ SR vydať pokyny, ktorými na určitý čas uprednostní dochádzku niektorých detí do materskej školy a naopak, dochádzku niektorých detí do materskej školy na určitý čas obmedzí príp. neumožní, v záujme napr. bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov materských škôl.
Zákonný zástupca rešpektuje vykonávanie ranného filtra v zmysle § 24 ods.6 zákona č.355/2007 Z.z zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to , že v materskej škole môže byť umiestnené dieťa, ktoré:
- je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
- neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
- nemá nariadené karanténne opatrenia.“
Pri vykonávaní ranného filtra učiteľka pohľadom skontroluje očí, uši, nos, viditeľné časti kože a vyzve dieťa, aby zakašľalo. Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ:
- má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom („karpinami“),
- mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,
- mu z nosa vyteká hustá skalená tekutina, okolie nosa má červené, podráždené,
- má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami,
- má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ. 
 
Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole a jej dôvod je zákonný zástupca povinný oznámiť pedagogickým zamestnancom na triede bez zbytočného odkladu. Zákonným zástupcom odporúčame komunikovať s pedagogickými zamestnancami v konkrétnej triede písomne vopred, najneskôr v deň neprítomnosti na triedny email. Triedna učiteľka ospravedlnenie od zákonného zástupcu vytlačí ako potvrdzujúci doklad o ospravedlnení neprítomnosti dieťaťa, ktorá trvá najviac sedem vyučovacích dní.
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa počet dní môže zvýšiť v zmysle usmernenia a nariadenia MŠVVaŠ SR.
V prípade, že neprítomnosť dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné v materskej škole z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní zákonní zástupca predloží triednej učiteľke potvrdenie od lekára.
Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch kedy sa dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v materskej škole v trvaní viac ako sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní je zákonný zástupca povinný vopred písomne požiadať riaditeľku školy o uvoľnenie dieťaťa s uvedením dôvodu.
 

Podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31