Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Školská jedáleň

Dieťa sa prihlasuje na stravovanie na základe Zápisného lístka stravníka, ktorý predloží zákonný zástupca vedúcej školskej jedálne pred nástupom do materskej školy v súlade s § 9 ods. 1 písm.e) vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.
Na základe zápisného lístka riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na stravovanie v zmysle § 5 ods. 6 písm.a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín spolu s príspevkom na režijné náklady na jedno hlavné jedlo na jeden deň je 1,60 € z toho:
desiata: 0,36 €
obed: 0,85 €
olovrant: 0,24 €
režijné náklady: 0,15 €

Príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa za celý mesiac v predchádzajúcom mesiaci na bankový účet školskej jedálne v tvare
IBAN SK97 5600 0000 0003 3037 8014  (bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou).

Odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 24 hodín vopred osobne alebo najneskôr do 13,00 hod. telefonicky na čísle  0904 805 894 (poprípade aj zaslaním SMS do uvedeného času).

Ak zákonný zástupca/rodič nestihol včas odhlásiť stravu, môže odobrať stravu do obedára.

Celodenná strava sa vydáva postupne:
desiata od 8:30 - 9:10 hod.
obed od 11:15 - 11:45 a od 11:50 - 12:15 hod.
olovrant od 14.10 - 14:50 hod.
Zákonný zástupca/rodič má nárok na neodhlásenú stravu len v prvý deň choroby, ostatné dni musia deti odhlásiť zo stravy.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
 
Zápisný lístok stravníka TU 
 

Kalendár podujatí