Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Školská jedáleň

OZNAM 
 
Dotácia na stravovanie od 01.09.2023
O dotáciu na stravovanie je potrebné požiadať! Nárok na dotáciu majú  deti ktoré plnia povinnú školskú dochádzku narodené do 31.08.2018. Všetky  informácie nájdete TU
Zmena od 01.01.2024
Oznamujeme rodičom, že od 01.01.2024 sa v zmysle VZN č.18/2023 zvyšuju režijné náklady na jedno jedlo z 0,20 € na 0,40 €. Cena jedla pre MŠ je 2,50€
Dieťa sa prihlasuje na stravovanie na základe Zápisného lístka stravníka, ktorý predloží zákonný zástupca vedúcej školskej jedálne pred nástupom do materskej školy.
Na základe zápisného lístka riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na stravovanie v zmysle § 5 ods. 6 písm.a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín spolu s príspevkom na režijné náklady na jedno hlavné jedlo na jeden deň od 01.01.2024 je 2,50 € z toho:
Desiata:         0,50 €   
Obed:       1,20 €
Olovrant:         0,40 €
Režijné náklady:    0,40 €
Príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa za celý mesiac v predchádzajúcom mesiaci na bankový účet školskej jedálne v tvare IBAN SK97 5600 0000 0003 3037 8014  (bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou).
Odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 24 hodín vopred osobne alebo najneskôr do 13,00 hod. telefonicky na čísle  0904 805 894 (poprípade aj zaslaním SMS do uvedeného času).
Ak zákonný zástupca/rodič nestihol včas odhlásiť stravu, môže odobrať stravu do obedára iba v prvý deň neprítomnosti dieťaťa.
Celodenná strava sa vydáva nasledovne:
       skupina              desiata                obed               olovran      
   1.skupina    08:30 – 08:45        11:15 – 11:45       14:05 – 14:20  
   2.skupina    08:50 – 09:10    11:50 – 12:15    14:25 – 14:40
Zákonný zástupca/rodič má nárok na neodhlásenú stravu len v prvý deň choroby, ostatné dni musia deti odhlásiť zo stravy.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Zápisný lístok stravníka TU
Formulár na posúdenie príjmu TU

Podujatia