Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Stretnutie rodičov

Milí rodičia,
srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov detí navštevujúcich materskú školu, ktoré sa uskutoční dňa  12.09.2023 (utorok) o 15:30 hod. na terase pred jedálňou Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina.
Po ukončení celoškolského stretnutia rodičov sa uskutočnia stretnutia rodičov .
Účasť potrebná – pred stretnutím sa uskutočnia  doplňujúce voľby do Rady školy pri Materskej škole, Čajakova 4A, Žilina.
Tešíme sa na Vás  :-)zrs

Otvára sa brána, v nej je „škôlka“ známa!

Milé deti, rodičia v pondelok 04.septembra 2023 sa po prázdninách otvára materská škola
v obvyklom čase od 06:30 do 16:30 hodiny.

Nech sa páči, vstúpiť ráčte,
keď september opäť začne!
Všetci sa v nej spolu hráme
a veľmi sa dobre máme.
Teším sa tu každý deň,
čo nového sa dozviem,
lebo naše detičky
majú múdre hlavičky,
i srdiečko zo zlata,
každý super kamaráta.
9fb81ab7827ece3ec887b84a92b94483.jpg
Tešíme sa na Vás :-)

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Riaditeľka materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2023/2024 a nemajú aktivovanú elektronickú schránku pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci, aby si rozhodnutia o prijatí/neprijatí prišli prevziať osobne na podpis dňa 21.júna v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že prevádzka materskej školy je na základe rozhodnutia zriaďovateľa v čase letných prázdnin od 01.07.2023 do 04.08.2023 /t.j. 5 týždňov/.
Materská škola bude otvorená v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 16:30 hod.
Na základe zisťovania predbežného záujmu o prevádzku počas letných prázdnin budú otvorené 3 triedy. V prípade zníženia počtu detí sa počet tried bude upravovať aktuálne počas prevádzky.
Rozdelenie tried a detí bude oznámené v mesiaci jún - týždeň vopred.
Úhrada poplatkov za materskú školu:
Rodičia, ktorých deti do 5 rokov budú materskú školu navštevovať v mesiaci júl uhradia príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole bankovým prevodom na číslo účtu v tvare IBAN: SK64 5600 0000 0003 5522 7001 vo výške 25,00 € najneskôr do 15-teho v mesiaci júl.
Rodičia, ktorých deti budú materskú školu navštevovať aj v prvý augustový týždeň uhradia príspevok spolu s príspevkom za júl vo výške 30,00 € tiež do 15-teho júla.
Príspevok na stravovanie rodičia uhradia vopred do 30-teho júna bankovým prevodom na číslo účtu v tvare IBAN: SK97 5600 0000 0003 3037 8014 na základe vypočítaných nákladov t.j. 1 deň -2,30 € pre deti do 5 rokov.
Rodičia detí predškolákov uhradia rozdiel 0,90 € za jeden obed, nakoľko dieťa má nárok na dotáciu na stravu.
Naďalej platí, že dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,40 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a odobralo obed.
Záväzné prihlásenie detí je potrebné potvrdiť u pani učiteliek na triede v termíne od 18.05.2023 – 24.05.2023.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie od školského roka 2023/2024

Riaditeľka Materskej školy, Čajakova 4A, 010 01 po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina zverejňuje termín a miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od školského roka 2023/2024.
Termín podávania žiadostí: od 10. mája do 12. mája 2023
Čas v stredu, štvrtok:  od 10:00 hod. do 11:40 hod. a od 14:00 hod. do 16:00 hod.
Čas v piatok 12. mája: od 10:00 hod. do 11:40 hod.
Miesto podávania žiadostí: Materská škola, Čajakova 4A, 010 01 Žilina – 3. trieda (prízemie východného pavilónu).
Spôsob: uprednostňujeme osobné podanie žiadosti s prítomnosťou dieťaťa a zároveň Vás žiadame vopred vyplniť elektronická žiadosť, ktorú si po vyplnení vytlačíte a dáte potvrdiť zdravotnú spôsobilosť lekárovi.
Elektronická prihláška je :https://mscajakova.edupage.org/register/
V uvedenom čase dieťa v sprievode zákonného zástupcu spozná priestory triedy a šatne materskej školy. Zároveň riaditeľka školy a poverený pedagogický zamestnanec preberie od zákonného zástupcu žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).
V prípade, že sa jedná o dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby zákonný zástupca k žiadosti predloží:
                               - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
                               - vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
                               - odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Pri deťoch so zrakovým postihnutím sa predkladá odporúčanie oftalmológa. Z vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zaradenie do bežnej triedy spolu s ostatnými deťmi alebo jeho zaradenie do špeciálnej triedy.
Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle § 59 a 59a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy  prijaté deti  ako je uvedené v  PODMIENKACH PRIJATIA.
 
DÔLEŽITÉ: Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti  vyžaduje podpis oboch rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa. Rodičia/zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca  a rozhodnutie sa doručí iba jednému rodičovi/zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke školy.
Písomné vyhlásenie nájdete TU.
V prípade, že zadováženie súhlasu - podpisu druhého zákonného zástupcu/rodiča na žiadosti o prijatie je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa zákonný zástupca/ rodič predloží riaditeľke školy čestné vyhlásenie, ktoré nájdete TU.

Podujatia