Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Usmernenie k ospravedlňovaniu dochádzky

Vážení rodičia,
na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v časti Aktuálne témy_Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 bolo uverejnené Rozhodnutie ministra školstva Číslo: 2021/18439:2-A1810, ktorým sa s účinnosťou od 18. 10. 2021 mení rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021. Zmena sa dotýka bodu 6, ktorý znie:
„6. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.
a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,
b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“
Celé rozhodnutie nájdete TU.
V nadväznosti na vyššie uvedené rozhodnutie ministra školstva bolo na webovom sídle ministerstva školstva v časti Aktuálne témy_Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 uverejnené Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti v materských školách počas pandémie ochorenia COVID-19 , ktoré si prečítate TU.
Pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade že neprítomnosť trvala 3 a viac idúcich dní vrátane sviatkov, víkendov  zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.
Vyhlásenie o bezpríznakovosti si stiahnete TU.

 

Prerušenie prevádzky materskej školy od 29.09.2021 do 05.10.2021

Vážení rodičia,
z dôvodu vysokej chorobnosti detí v našej materskej škole Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline dňa 28.09.2021 rozhodol a nariadil nasledovné karanténne opatrenie:
v Materskej škole, Čajakova 4A, Žilina je od 29. septembra 2021 do 05. októbra 2021 zákaz:
- uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces,
- organizovať kultúrne, spoločenské a športové činnosti pre deti a mládež.
Uvedeným opatrením ide o zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy.
 
               Prevádzka materskej školy bude spustená dňa 06.októbra 2021.
 
Ďakujeme za pochopenie 
Rozhodnutie RÚVZ si prečítate TU

Otvára sa brána v nej je škôlka známa!

Vážení rodičia, 
vo štvrtok 02.septembra 2021 sa otvorí brána materskej školy v čase bežnej prevádzky od 06:30 hod. do 16:30 hod.
V záujme udržania bezpečného prostredia v škole  žiadame o dodržiavanie protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí.
Pri vstupe dodržiavajte  pokyny v zmysle zverejného Oznamu pre osoby vstupujúce do objektu školy umiestneného na dverách  budovy materskej školy, ktorý znie:
"Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára".
 
Ďalej žiadame dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy:
- vstup do interiéru s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško) oslobodené sú iba deti do 6 rokov veku,
- použitie dezinfekcie na ruky vo vestibule,
- dodržiavanie odstupov medzi sebou,
- zdržiavanie v šatni iba doba na nevyhnutne potrebné  vyzliekanie a obutie dieťaťa max. 5 min
- z dôvodu minimalizovania počtu osôb, žiadame vstup do jednotlivých šatní max. 4 dospelí s jedným dieťaťom ( rešpektujte a počkajte pred budovou materskej školy),
V zmysle odporúčania MŠVVaŠ a zverejneného Manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR, žiadame všetkých zákonných zástupcov, aby  pri nástupe dieťaťa  predložili pani učiteľkám na triede "Písomné vyhlásenie  o bezpríznakovosti", ktoré si môžte stiahnuť TU
Uvedené písomné vyhlásenie zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) 
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka - na stiahnutie TU.
 
                                                                                                                                 Tešíme sa na Vás :-)

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Vážení rodičia,
vzhľadom na otázky k poskytnutiu dotácie na stravu pre novú skupinu detí podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách Vám zasielame ešte nasledovný výklad v tejto veci, ktorý veríme, že odpovie na všetky Vaše otázky.
Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytovať dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné dotáciu poskytnúť na:
  • všetky deti v poslednom ročníku materskej školy, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus;
  • deti v poslednom ročníku materskej školy, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli  uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v materskej škole (nie v poslednom ročníku materskej školy), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách.
Upozorňujeme:
Zákonným zástupcom dieťaťa po dovŕšení 6 rokov veku, ktorí nespĺňajú podmienku neuplatnenia daňového bonusu, (t.j. rodičia, ktorí pravidelne poberajú daňový bonus) budú mať daňový bonus v zmysle usmernenia vlády zvýšený automaticky a stravné za dieťa budú uhrádzať tak ako tomu bolo pred zavedením inštitútu "OBEDY ZADARMO."

Poznámka: Vzhľadom na prechodné ustanovenie zákona č. 417/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, bude deťom v MŠ dotácia na stravu v mesiaci august 2021 poskytovaná bez zmeny (plošné poskytovanie dotácie deťom v poslednom ročníku MŠ).
Suma dotácie na stravu sa zvyšuje na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.
 
Žiadame rodičov všetkých detí v poslednom ročníku materskej školy, ktorým zo zákona vzniká nárok na štátnu dotáciu na stravu ( t.z. deti , ktoré nedovŕšili vek 6 rokov alebo dovŕšili vek 6 rokov a žiaden z rodičov si neuplatňuje nárok na zvýšený daňový bonus), aby vyplnili a v čo najkratšom čase doručili do poštovej schránky, ktorá je pri západnom vchode do  materskej školy Čestné prehlásenie ( ideálne do 5.8.2021, najneskôr do 20.8.2021) :
Prehlásenie vypĺňa len jeden rodič s platnosťou za celú domácnosť.
 
Na štátnu dotáciu na stravu majú tiež nárok deti, ktoré: 
  • v zmysle 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciáchnakaždé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“)

V týchto prípadoch je nevyhnutné predložiť: 

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

Voľné pracovné miesto

Riaditeľka materskej školy oznamuje voľné pracovné miesto bližšie informácie nájdete TU.

Podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31