Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Riaditeľka materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2022/2023 a nemajú aktivovanú elektronickú schránku pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci, aby si rozhodnutia o prijatí/neprijatí prišli prevziať osobne na podpis dňa 23.júna v čase od 08:00 hod.  do 16:00 hod.

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že prevádzka školy v čase letných prázdnin bude zabezpečená od 01.júla 2022 do 22.júla 2022 v 3 triedach nasledovne:
1. trieda pre deti – 1. a 4.triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod. (od 15:30 hod. budú deti spojené v 6. triede),
3. trieda pre deti – 3. a 2. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.,
6. trieda pre deti – 5. a 6. triedy v čase od 07:30 hod. – 16:30 hod. (do 07:30 hod. sa všetky deti budú schádzať v 1. triede).
Zákonní zástupcovia detí (okrem predškolákov) uhradia poplatok za materskú školu 15,00 € (alikvotná čiastka za 3 týždne) do 15.júla 2022 na účet školy SK64 5600 0000 0003 5522 7001. Výška poplatku za stravu bude zákonným zástupcom oznámená tradične lístkom a uhradiť je potrebné do konca mesiaca jún.
Od 25. júla 2022 bude 13 prihlásených detí navštevovať Materskú školu, Puškinova 3A, Žilina. Poplatok 5,00 € zákonní zástupcovia uhradia na účet č. SK45 5600 0000 0003 5521 9001.
V čase od 25.júla do 12. augusta 2022 bude v priestoroch školy prebiehať rekonštrukcia vodoinštalácie a následne upratovacie práce spojené s hygienou priestorov školy. 
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                        Ďakujeme za porozumenie

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie od školského roka 2023/2024

Riaditeľka Materskej školy, Čajakova 4A, 010 01 po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina zverejňuje termín a miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od školského roka 2023/2024.
Termín podávania žiadostí: od 10. mája do 12. mája 2023
Čas streda, štvrtok:  od 10:00 hod. do 11:40 hod. a od 14:00 hod. do 16:00 hod.
Čas piatok 12. mája: od 10:00 hod. do 11:40 hod.
Miesto podávania žiadostí: Materská škola, Čajakova 4A, 010 01 Žilina – 3. trieda (prízemie východného pavilónu).
Spôsob: uprednostňujeme osobné podanie žiadosti s prítomnosťou dieťaťa a zároveň Vás žiadame vopred vyplniť elektronická žiadosť, ktorú si po vyplnení vytlačíte a dáte potvrdiť zdravotnú spôsobilosť lekárovi. Elektronická prihláška:https://mscajakova.edupage.org/register/
V uvedenom čase dieťa v sprievode zákonného zástupcu spozná priestory triedy a šatne materskej školy. Zároveň riaditeľka školy a poverený pedagogický zamestnanec preberie od zákonného zástupcu žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).
V prípade, že sa jedná o dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby zákonný zástupca k žiadosti predloží:
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
  • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Pri deťoch so zrakovým postihnutím sa predkladá odporúčanie oftalmológa. Z vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zaradenie do bežnej triedy spolu s ostatnými deťmi alebo jeho zaradenie do špeciálnej triedy.
Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle § 59 a 59a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy  prijaté deti  ako je uvedené v  PODMIENKACH PRIJATIA.
 
 DÔLEŽITÉ: Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti  vyžaduje podpis oboch rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa. Rodičia/zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca  a rozhodnutie sa doručí iba jednému rodičovi/zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke školy.
Písomné vyhlásenie nájdete TU.
V prípade, že zadováženie súhlasu - podpisu druhého zákonného zástupcu/rodiča na žiadosti o prijatie je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa zákonný zástupca/ rodič predloží riaditeľke školy čestné vyhlásenie, ktoré nájdete TU.

Rozhodnutie ministra, aktualizácia školského semafora a tlačív od 28.02.2022

Vážení rodičia,
vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemickú situáciu  Minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 28. februára 2022 vydal nové rozhodnutie, ktorého znenie si prečítate TU.
Z dôvodu úpravy karanténnych opatrení a zavedenia individuálnej izolácie pozitívneho na ochorenie COVID -19 v školách, na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č.26/2022 , zrušenia režimu OTP a úpravy režimu prekrytia horných dýchacích ciest v školách a školských zariadeniach bol aktualizovaný školský semfór, ktorý si prečítate TU.
Oznam o vstupe osôb do budovy školy je aktualizovaný v zmysle nových nariadení a zverejnený na dverách a TU.
Nové aktuálne tlačivá od 28.02.2022

Prerušenie výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ rozhodnutím RÚVZ v dňoch 15.02.2022 - 21.02.2022

Vážení rodičia,
z dôvodu vysokej chorobnosti detí a pedagogických zamestnancov v našej materskej škole Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline dňa 14.02.2022 rozhodol a nariadil nasledovné karanténne opatrenie:
v Materskej škole, Čajakova 4A, Žilina je od 15. februára 2022 do 21. februára 2022 zákaz:
- uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces,
- organizovať kultúrne, spoločenské a športové činnosti pre deti a mládež.
Uvedeným opatrením ide o zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy.
Celé rozhodnutie RÚVZ si prečítate TU.
 
Zároveň žiadame zákoných zástupcov detí  z 1., 2., 5. a 6. triedy, ktorých deti boli prítomné dňa 11.02.2022 na výchovno-vzdelávacej činnosti  v materskej škole a nemajú výnimku z karantény zabezpečili karanténne opatrenie - 5 dní t.j. do 16.02.2022 vrátane z dôvodu blízkeho kontaktu s pozitívnou osobou.
V prípade akýchkoľvek príznakov na Covid - 19 odporúčame deti otestovať, napr. aj doma samotestom. Ak je výsledok testovania pozitívny, kontaktujte detského lekára, ktorý Vám stanoví ďalší postup. Povinnosťou zákonného zástupcu je túto skutočnosť oznámiť škole.
Ďakujeme za pochopenie.

Podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
4
5
7
8
10
11
12
14
16
18
19
20
24
25
26
27
28
29
30
31