Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Obmedzenie a prerušenie prevádzky materskej školy počas zimných prázdnin

Vážení rodičia,
v zmysle Článku 3 Školského poriadku materskej školy Prevádzka a vnútorný režim materskej školy – Organizácia v čase prázdnin a na základe prihlásených detí  bude prevádzka materskej školy prerušená v čase od 23.12.2020 do 08.01.2021.
V dňoch 21.12.2020 (pondelok) a 22.12.2020 (utorok) bude prevádzka materskej školy obmedzená na jednu triedu z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.
Prevádzku bude zabezpečovať:
1. trieda – prízemie západný pavilón pre všetky prihlásené deti v čase od 06:30 hod.  – 16:30 hod.
Žiadame rodičov prihlásených detí zo 4. a 5. triedy, aby v tieto dni vstupovali a odchádzali vchodom na západnej strane.
Prevádzka školy v bežnom režime bude otvorená od 11.01.2020.
                                                                                                              Ďakujeme za pochopenie 

Predloženie tlačív a ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa od 18.11.2020

V zmysle manuálu pre materské školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 je  zákonný zástupca povinný:
- po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)  predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti na stiahnutie nájdete TU.
- pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu:
• podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
• ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
zákonný zástupca predkladá pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Upozorňujeme, že v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj „RÚVZ“). Za týchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu.

Prerušenie prevádzky materskej školy

V záujme zastavenia procesu šírenia nákazy ochorenia COVID-19  a na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline je prevádzka školy prerušená od 09.10.2020 do 15.10.2020.

Rozhodnutie nájdete TU.

Obnovenie prevádzky materskej školy v priestoroch na Čajakovej ulici

Vážení rodičia,
po roku dňa 02.09.2020  sa opäť otvoria dvere na budove materskej školy na Čajakovej ulici. 
Prevádzka školy je v čase od 06:30 do 16:30 hod.
Vzhľadom k situácií súvisiacej s ochorením COVID-19 Vás žiadame, aby tí ktorí nepotrebujú materskú školu v čase od 06:30 hod. priviedli deti až o 07:00 hod. do triedy, ktorú bude navštevovať a popoludní si prevzali dieťa pokiaľ Vám to pracovne vychádza o 15:50 -16:00 hod.
 
Zároveň Vás žiadame, aby ste naďalej dodržiavali:
 • hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy,
 • riadili sa pokynmi riditeľky školy,
 • s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali deti len so zákonnými zástupcami prípadne osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti,
 • čas určený v priestoroch školy max. 10 minút,
 • v jednom okamihu v priestoroch šatni pre triedu môžu byť max. 2 sprevádzajúce osoby a 2 deti,
 • nezhromažďovali sa v okolí objektu školy.
V deň nástupu do materskej školy zákonný zástupca odovzdá pani učiteľkám na triede písomné tlačivá :
 • prekopírovaný preukaz poistenca (nové deti poprípade ak ste zmenili poisťovňu),
 • vyplnenú evidenčnú kartu - základné informácie o dieťati (nové deti),
 • podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa pochádza s dátumom dňa nástupu,
 • vyplnený zápisný lístok stravníka,
 • zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021,
 • čestné vyhlásenie pre zber údajov na školský rok 2020/2021.
Tlačivá Vám boli zaslané na emailové adresy. Kolektív zamestnacov materskej školy sa na Vás teší :-) 

2% z dane

Milí rodičia, obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Ak sa budete rozhodovať o 2% Vašej zaplatenej dane z príjmov, uchádzame sa o Vašu priazeň! Nakoľko by sme chceli tieto peniaze použiť na podporu vzdelávania, učebné pomôcky a rekonštrukciu školského dvora. V roku 2017 sme začali spolupracovať s Nadáciou Spoločne pre región a touto formou chceme získať príspevky pre materskú školu a Vaše deti.
ĎAKUJEME :-)
Všetky potrebné informácie vrátane tlačív nájdete TU.

Podujatia