Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Otvára sa brána, v nej je „škôlka“ známa!

Milé deti, rodičia v  pondelok 05.septembra 2022 sa po prázdninách otvára materská škola  v obvyklom čase od 06:30 do 16:30 hodiny
 
Nech sa páči, vstúpiť ráčte,
keď september opäť začne!
Všetci sa v nej spolu hráme
a veľmi sa dobre máme.
Teším sa tu každý deň,
čo nového sa dozviem,
lebo naše detičky
majú múdre hlavičky,
i srdiečko zo zlata,
každý super kamaráta.
 
9fb81ab7827ece3ec887b84a92b94483

Všetci sa na Vás tešíme :-)

Zmeny v dotácii na stravovanie od 01.07.2022

Od 1. júla 2022 vstúpil do platnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa upravujú podmienky na získanie dotácie na stravovanie. Či spĺňate podmienky na získanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si môžete prečítať na odkaze Školská jedáleň

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Riaditeľka materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2022/2023 a nemajú aktivovanú elektronickú schránku pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci, aby si rozhodnutia o prijatí/neprijatí prišli prevziať osobne na podpis dňa 23.júna v čase od 08:00 hod.  do 16:00 hod.

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že prevádzka školy v čase letných prázdnin bude zabezpečená od 01.júla 2022 do 22.júla 2022 v 3 triedach nasledovne:
1. trieda pre deti – 1. a 4.triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod. (od 15:30 hod. budú deti spojené v 6. triede),
3. trieda pre deti – 3. a 2. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.,
6. trieda pre deti – 5. a 6. triedy v čase od 07:30 hod. – 16:30 hod. (do 07:30 hod. sa všetky deti budú schádzať v 1. triede).
Zákonní zástupcovia detí (okrem predškolákov) uhradia poplatok za materskú školu 15,00 € (alikvotná čiastka za 3 týždne) do 15.júla 2022 na účet školy SK64 5600 0000 0003 5522 7001. Výška poplatku za stravu bude zákonným zástupcom oznámená tradične lístkom a uhradiť je potrebné do konca mesiaca jún.
Od 25. júla 2022 bude 13 prihlásených detí navštevovať Materskú školu, Puškinova 3A, Žilina. Poplatok 5,00 € zákonní zástupcovia uhradia na účet č. SK45 5600 0000 0003 5521 9001.
V čase od 25.júla do 12. augusta 2022 bude v priestoroch školy prebiehať rekonštrukcia vodoinštalácie a následne upratovacie práce spojené s hygienou priestorov školy. 
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                        Ďakujeme za porozumenie

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie od školského roka 2023/2024

Riaditeľka Materskej školy, Čajakova 4A, 010 01 po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina zverejňuje termín a miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od školského roka 2023/2024.
Termín podávania žiadostí: od 10. mája do 12. mája 2023
Čas streda, štvrtok:  od 10:00 hod. do 11:40 hod. a od 14:00 hod. do 16:00 hod.
Čas piatok 12. mája: od 10:00 hod. do 11:40 hod.
Miesto podávania žiadostí: Materská škola, Čajakova 4A, 010 01 Žilina – 3. trieda (prízemie východného pavilónu).
Spôsob: uprednostňujeme osobné podanie žiadosti s prítomnosťou dieťaťa a zároveň Vás žiadame vopred vyplniť elektronická žiadosť, ktorú si po vyplnení vytlačíte a dáte potvrdiť zdravotnú spôsobilosť lekárovi. Elektronická prihláška:https://mscajakova.edupage.org/register/
V uvedenom čase dieťa v sprievode zákonného zástupcu spozná priestory triedy a šatne materskej školy. Zároveň riaditeľka školy a poverený pedagogický zamestnanec preberie od zákonného zástupcu žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).
V prípade, že sa jedná o dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby zákonný zástupca k žiadosti predloží:
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
  • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Pri deťoch so zrakovým postihnutím sa predkladá odporúčanie oftalmológa. Z vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zaradenie do bežnej triedy spolu s ostatnými deťmi alebo jeho zaradenie do špeciálnej triedy.
Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle § 59 a 59a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy  prijaté deti  ako je uvedené v  PODMIENKACH PRIJATIA.
 
 DÔLEŽITÉ: Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti  vyžaduje podpis oboch rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa. Rodičia/zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca  a rozhodnutie sa doručí iba jednému rodičovi/zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke školy.
Písomné vyhlásenie nájdete TU.
V prípade, že zadováženie súhlasu - podpisu druhého zákonného zástupcu/rodiča na žiadosti o prijatie je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa zákonný zástupca/ rodič predloží riaditeľke školy čestné vyhlásenie, ktoré nájdete TU.

Podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29