Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Otvára sa brána, v nej je „škôlka“ známa!

Milé deti, rodičia v pondelok 04.septembra 2023 sa po prázdninách otvára materská škola
v obvyklom čase od 06:30 do 16:30 hodiny.

Nech sa páči, vstúpiť ráčte,
keď september opäť začne!
Všetci sa v nej spolu hráme
a veľmi sa dobre máme.
Teším sa tu každý deň,
čo nového sa dozviem,
lebo naše detičky
majú múdre hlavičky,
i srdiečko zo zlata,
každý super kamaráta.
9fb81ab7827ece3ec887b84a92b94483.jpg
Tešíme sa na Vás :-)

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Riaditeľka materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2023/2024 a nemajú aktivovanú elektronickú schránku pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci, aby si rozhodnutia o prijatí/neprijatí prišli prevziať osobne na podpis dňa 21.júna v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že prevádzka materskej školy je na základe rozhodnutia zriaďovateľa v čase letných prázdnin od 01.07.2023 do 04.08.2023 /t.j. 5 týždňov/.
Materská škola bude otvorená v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 16:30 hod.
Na základe zisťovania predbežného záujmu o prevádzku počas letných prázdnin budú otvorené 3 triedy. V prípade zníženia počtu detí sa počet tried bude upravovať aktuálne počas prevádzky.
Rozdelenie tried a detí bude oznámené v mesiaci jún - týždeň vopred.
Úhrada poplatkov za materskú školu:
Rodičia, ktorých deti do 5 rokov budú materskú školu navštevovať v mesiaci júl uhradia príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole bankovým prevodom na číslo účtu v tvare IBAN: SK64 5600 0000 0003 5522 7001 vo výške 25,00 € najneskôr do 15-teho v mesiaci júl.
Rodičia, ktorých deti budú materskú školu navštevovať aj v prvý augustový týždeň uhradia príspevok spolu s príspevkom za júl vo výške 30,00 € tiež do 15-teho júla.
Príspevok na stravovanie rodičia uhradia vopred do 30-teho júna bankovým prevodom na číslo účtu v tvare IBAN: SK97 5600 0000 0003 3037 8014 na základe vypočítaných nákladov t.j. 1 deň -2,30 € pre deti do 5 rokov.
Rodičia detí predškolákov uhradia rozdiel 0,90 € za jeden obed, nakoľko dieťa má nárok na dotáciu na stravu.
Naďalej platí, že dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,40 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a odobralo obed.
Záväzné prihlásenie detí je potrebné potvrdiť u pani učiteliek na triede v termíne od 18.05.2023 – 24.05.2023.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie od školského roka 2023/2024

Riaditeľka Materskej školy, Čajakova 4A, 010 01 po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina zverejňuje termín a miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od školského roka 2023/2024.
Termín podávania žiadostí: od 10. mája do 12. mája 2023
Čas v stredu, štvrtok:  od 10:00 hod. do 11:40 hod. a od 14:00 hod. do 16:00 hod.
Čas v piatok 12. mája: od 10:00 hod. do 11:40 hod.
Miesto podávania žiadostí: Materská škola, Čajakova 4A, 010 01 Žilina – 3. trieda (prízemie východného pavilónu).
Spôsob: uprednostňujeme osobné podanie žiadosti s prítomnosťou dieťaťa a zároveň Vás žiadame vopred vyplniť elektronická žiadosť, ktorú si po vyplnení vytlačíte a dáte potvrdiť zdravotnú spôsobilosť lekárovi.
Elektronická prihláška je :https://mscajakova.edupage.org/register/
V uvedenom čase dieťa v sprievode zákonného zástupcu spozná priestory triedy a šatne materskej školy. Zároveň riaditeľka školy a poverený pedagogický zamestnanec preberie od zákonného zástupcu žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).
V prípade, že sa jedná o dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby zákonný zástupca k žiadosti predloží:
                               - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
                               - vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
                               - odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Pri deťoch so zrakovým postihnutím sa predkladá odporúčanie oftalmológa. Z vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zaradenie do bežnej triedy spolu s ostatnými deťmi alebo jeho zaradenie do špeciálnej triedy.
Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle § 59 a 59a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy  prijaté deti  ako je uvedené v  PODMIENKACH PRIJATIA.
 
DÔLEŽITÉ: Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti  vyžaduje podpis oboch rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa. Rodičia/zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca  a rozhodnutie sa doručí iba jednému rodičovi/zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke školy.
Písomné vyhlásenie nájdete TU.
V prípade, že zadováženie súhlasu - podpisu druhého zákonného zástupcu/rodiča na žiadosti o prijatie je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa zákonný zástupca/ rodič predloží riaditeľke školy čestné vyhlásenie, ktoré nájdete TU.

Prevádzka materskej školy počas jarných prázdnin 27.02.2023 do 03.03.2023

Vážení rodičia,
v zmysle Článku 2 Školského poriadku materskej školy Prevádzka a vnútorný režim materskej školy – Prerušenie, obmedzenie prevádzky materskej školy počas prázdnin a na základe prihlásených detí bude prevádzka materskej školy počas jarných prázdnin (27.02.2023 - 03.03.2023) obmedzená z dôvodu nižšieho počtu prihlásených detí.
Prevádzku budú zabezpečovať tri triedy:
5. trieda (Stonožky) pre deti – 5. a 2. triedy v čase od 06:30 hod. – 15:30 hod.Od 15:30 sa spájajú a deti budú v 4.triede (Včielky).
4. trieda (Včielky) pre deti – 1. a 4. triedy v čase od 07:30 hod. – 16:30 hod.
3. trieda (Motýliky) pre deti – 3. a 6. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
Z uvedeného dôvodu žiadame:
- rodičov prihlásených detí z 2. triedy prezuvky a veci detí ponechali v šatni 5. triedy,
- rodičov prihlásených detí z 1. triedy prezuvky a veci detí ponechali v šatni 4. triedy,
- rodičia prihlásených detí zo 6. triedy prezuvky a veci detí ponechali v šatni 3. triedy.
 
                                                                                                                                Ďakujeme za pochopenie :-)jar.jpg
 

Podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29