Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Riaditeľka materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí si zaslali žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2024/2025 a nemajú aktivovanú elektronickú schránku pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci, aby si rozhodnutia o prijatí/neprijatí prišli prevziať osobne na podpis dňa 14.júna v čase od 07:30 hod. do 11:30 hod.  alebo 17. júna od 15:15 do 16:30 hod.

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin - august 2024

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že prevádzka materskej školy bude zabezpečená na základe rozhodnutia zriaďovateľa v čase letných prázdnin od 01.08.2024 do 31.08.2024.
Materská škola bude otvorená v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 16:30 hod.
Na základe zisťovania predbežného záujmu o prevádzku počas letných prázdnin budú otvorené 3 triedy. V prípade zníženia počtu detí sa počet tried bude upravovať aktuálne počas prevádzky.
Rozdelenie tried a detí bude oznámené v mesiaci jún.
Úhrada poplatkov za materskú školu:
Rodičia,  ktorých deti do 5 rokov budú materskú školu navštevovať uhradia príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole bankovým prevodom na číslo účtu v tvare IBAN: SK64 5600 0000 0003 5522 7001 vo výške 35,00 € najneskôr do 15-teho v mesiaci júl.

Príspevok na stravovanie rodičia uhradia vopred do 30-teho júna bankovým prevodom na číslo účtu v tvare IBAN: SK97 5600 0000 0003 3037 8014 na základe vypočítaných nákladov t.j. 1 deň 2,50 € pre deti do 5 rokov.
Rodičia detí predškolákov uhradia rozdiel 1,10 € za jeden obed, nakoľko dieťa má nárok na dotáciu na stravu.
Naďalej platí, že dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,40 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a odobralo obed.
Záväzné prihlásenie detí je potrebné potvrdiť u pani učiteliek na triede v termíne od 20.05.2024 – 24.05.2024.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie od školského roka 2024/2025

Riaditeľka Materskej školy, Čajakova 4A, 010 01 po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina zverejňuje termín a miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od školského roka 2024/2025.
Termín podávania žiadostí: od 14. mája do 16. mája 2024
Čas: od 07:00 hod. do 18:00 hod. 
Miesto podávania žiadostí: Materská škola, Čajakova 4A, 010 01 Žilina - riaditeľňa v čase od 07:00 - 10:00 v ostatnom čase 6. trieda SVETLUŠKY (poschodie východného pavilónu).
Spôsob podania žiadosti:
     • uprednostňujeme osobné podanie žiadosti s prítomnosťou dieťaťa,
     • vyplnením elektronickej prihlášky na: https://mscajakova.edupage.org/register/,
     • zaslaním scanu žiadosti emailovou komunikáciou,
     • poštou.
Pri osobnom podaní žiadosti v čase od 10:00 - 11:40 a od 14:00 do 16:30 dieťa v sprievode zákonného zástupcu spozná priestory triedy a šatne materskej školy. Zároveň riaditeľka školy a poverený pedagogický zamestnanec preberie od zákonného zástupcu žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).
V prípade, že sa jedná o dieťa so zdravotným znevýhodnením zákonný zástupca k žiadosti predloží:
     • vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a
     • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Pri deťoch so zrakovým postihnutím sa predkladá odporúčanie oftalmológa.
Z vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast musí byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a zaradenie do bežnej triedy v rámci inkluzívneho vzdelávania spolu s ostatnými deťmi alebo jeho zaradenie do špeciálnej triedy.
Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle § 59 a 59a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti:
     • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
     • s právom na prijatie, t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31.augusta 2024.
Okrem vyššie uvedených zákonných podmienok, v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina budú pri prijímaní do naplnenia kapacity materskej školy uprednostnené deti ako je uvedené v PODMIENKACH PRIJATIA.
 
Vážení rodičia pokiaľ Vám to technické možnosti dovolia požiadame o vyplnenie elektronickej prihlášky na https://mscajakova.edupage.org/register/
 
Bližšie informácie Vám poskytneme na telef. čísle 0911 509 531 prípadne emailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
Tlačová správa o zápise do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina TU oznam zriaďovateľa TU
 
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy bude zákonným zástupcom doručené najneskôr do 30. júna 2024.
 
DÔLEŽITÉ: Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti vyžaduje podpis oboch rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa. Rodičia/zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému rodičovi/zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke školy.
Písomné vyhlásenie nájdete TU.
V prípade, že zadováženie súhlasu - podpisu druhého zákonného zástupcu/rodiča na žiadosti o prijatie je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa zákonný zástupca/ rodič predloží riaditeľke školy čestné vyhlásenie, ktoré nájdete TU.

Prevádzka materskej školy počas veľkonočných prázdnin 28.03.2024 - 02.04.2024

Vážení rodičia,
v zmysle Článku 2 Školského poriadku materskej školy Prevádzka a vnútorný režim materskej školy2.1.1 Prerušenie, obmedzenie prevádzky materskej školy počas prázdnin a na základe prihlásených detí bude prevádzka materskej školy v období veľkonočných prázdnin od 28.03.2024 (štvrtok) – 02.04.2024 (utorok) obmedzená na dve triedy.
Prevádzku budú zabezpečovať:
5. trieda (Včielky) pre deti – 5.,3. a 2.triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod. Z uvedeného dôvodu žiadame rodičov prihlásených detí z 2. a 3. triedy, aby prezuvky a oblečenie detí ponechali na prízemí v šatni 5. triedy.
4. trieda (Motýliky) pre deti – 1., 4. a 6. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod. Rodičia prihlásených detí z 1. a 6. triedy žiadame ponechať veci na prízemí 4. triedy.
Zároveň žiadame rodičov prihlásených detí z 1.triedy, aby počas prázdnin vstupovali a odchádzali vchodom na východnej strane.
Prevádzka školy v bežnom režime – vo všetkých triedach bude otvorená od 03.04.2024.
                                                                   
                                                                         Ďakujeme a prajeme Veľkú noc plnú slnka, radosti a príjemných chvíľ.
 
velka noc

Prevádzka materskej školy počas jarných prázdnin

Vážení rodičia,
v zmysle Článku 2 Školského poriadku materskej školy Prevádzka a vnútorný režim materskej školy – 2.1.1 Prerušenie, obmedzenie prevádzky materskej školy počas prázdnin a na základe prihlásených detí bude prevádzka materskej školy počas jarných prázdnin v dňoch (19.02.2024 - 25.02.2024) obmedzená z dôvodu nižšieho počtu prihlásených detí na 3. triedy.
Prevádzku budú zabezpečovať:
Západný pavilón:
3. trieda (Stonožky) pre deti – 3. a 1.triedy v čase od 06:30 hod. – 15:45 hod.
5. trieda (Včielky) pre deti – 5. a 2.triedy v čase od 07:15 hod. – 16:30 hod.
Východný pavilón:
4. trieda (Motýliky) pre deti 4. a 6. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
Z uvedeného dôvodu žiadame:
  • rodičov prihlásených detí z 2. triedy prezuvky a veci detí ponechali v šatni 5.triedy,
  • rodičov prihlásených detí z 1. triedy prezuvky a veci detí ponechali v šatni 1.triedy,
  • rodičia prihlásených detí zo  triedy prezuvky a veci detí ponechali v šatni 4. triedy.

                                                                                                                                                               Ďakujeme za pochopenie 

Podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29