Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Podmienky prijatia

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.
 
Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok.

Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V prípade, že ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Zákonnými podmienkami na prijatie dieťaťa do materskej školy v zmysle §  59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deklarujú, že na predprimárne vzdelávanie  sa prednostne prijímajú deti, ktoré:
 
  • dovŕšili piaty rok veku,
  • majú odloženú povinnú školskú dochádzku,
  • majú dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku.
 
Okrem vyššie uvedených zákonných podmienok pedagogická rada prerokovala a odsúhlasila, že pri prijímaní detí do našej materskej školy budú uprednostnené deti:
 
  • so zrakovým postihnutím,
  • ktorých súrodenci navštevujú a budú navštevovať materskú školu v školskom roku 2020/2021.
 
Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si stiahnete TU

 

 

Kalendár podujatí