Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie od školského roka 2023/2024

Riaditeľka Materskej školy, Čajakova 4A, 010 01 po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina zverejňuje termín a miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od školského roka 2023/2024.
Termín podávania žiadostí: od 10. mája do 12. mája 2023
Čas v stredu, štvrtok:  od 10:00 hod. do 11:40 hod. a od 14:00 hod. do 16:00 hod.
Čas v piatok 12. mája: od 10:00 hod. do 11:40 hod.
Miesto podávania žiadostí: Materská škola, Čajakova 4A, 010 01 Žilina – 3. trieda (prízemie východného pavilónu).
Spôsob: uprednostňujeme osobné podanie žiadosti s prítomnosťou dieťaťa a zároveň Vás žiadame vopred vyplniť elektronická žiadosť, ktorú si po vyplnení vytlačíte a dáte potvrdiť zdravotnú spôsobilosť lekárovi.
Elektronická prihláška je :https://mscajakova.edupage.org/register/
V uvedenom čase dieťa v sprievode zákonného zástupcu spozná priestory triedy a šatne materskej školy. Zároveň riaditeľka školy a poverený pedagogický zamestnanec preberie od zákonného zástupcu žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).
V prípade, že sa jedná o dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby zákonný zástupca k žiadosti predloží:
                               - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
                               - vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
                               - odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Pri deťoch so zrakovým postihnutím sa predkladá odporúčanie oftalmológa. Z vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, ako aj z odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast má byť jednoznačné, či odporúčajú prijatie tohto dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zaradenie do bežnej triedy spolu s ostatnými deťmi alebo jeho zaradenie do špeciálnej triedy.
Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle § 59 a 59a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy  prijaté deti  ako je uvedené v  PODMIENKACH PRIJATIA.
 
DÔLEŽITÉ: Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti  vyžaduje podpis oboch rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa. Rodičia/zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca  a rozhodnutie sa doručí iba jednému rodičovi/zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke školy.
Písomné vyhlásenie nájdete TU.
V prípade, že zadováženie súhlasu - podpisu druhého zákonného zástupcu/rodiča na žiadosti o prijatie je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa zákonný zástupca/ rodič predloží riaditeľke školy čestné vyhlásenie, ktoré nájdete TU.

Prevádzka materskej školy počas jarných prázdnin 27.02.2023 do 03.03.2023

Vážení rodičia,
v zmysle Článku 2 Školského poriadku materskej školy Prevádzka a vnútorný režim materskej školy – Prerušenie, obmedzenie prevádzky materskej školy počas prázdnin a na základe prihlásených detí bude prevádzka materskej školy počas jarných prázdnin (27.02.2023 - 03.03.2023) obmedzená z dôvodu nižšieho počtu prihlásených detí.
Prevádzku budú zabezpečovať tri triedy:
5. trieda (Stonožky) pre deti – 5. a 2. triedy v čase od 06:30 hod. – 15:30 hod.Od 15:30 sa spájajú a deti budú v 4.triede (Včielky).
4. trieda (Včielky) pre deti – 1. a 4. triedy v čase od 07:30 hod. – 16:30 hod.
3. trieda (Motýliky) pre deti – 3. a 6. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
Z uvedeného dôvodu žiadame:
- rodičov prihlásených detí z 2. triedy prezuvky a veci detí ponechali v šatni 5. triedy,
- rodičov prihlásených detí z 1. triedy prezuvky a veci detí ponechali v šatni 4. triedy,
- rodičia prihlásených detí zo 6. triedy prezuvky a veci detí ponechali v šatni 3. triedy.
 
                                                                                                                                Ďakujeme za pochopenie :-)jar.jpg
 

Prerušenie prevádzky materskej školy od 07.02.2023 do 13.02.2023

Vážení rodičia,
z dôvodu vysokej chorobnosti detí v našej materskej škole Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline dňa 06.02.2023 rozhodol a nariadil nasledovné karanténne opatrenie:
v Materskej škole, Čajakova 4A, Žilina je od 07.februára 2023 do 13. februára 2023 vrátane zákaz:
- uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces,
- organizovať hromadné podujatie pre deti a mládež.
Uvedeným opatrením ide o zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy.
 
Celé rozhodnutie si prečíítate TU.
 
Ďakujeme za pochopenie

Prevádzka materskej školy od 23. decembra 2022 do 08. januára 2023

Vážení rodičia,
na základe prihlásených detí bude prevádzka materskej školy dňa 23.12.2022 OBMEDZENÁ v dopoludňajších hodinách na dve triedy, popoludní na jednu triedu vo východnom pavilóne.
Prevádzku budú zabezpečovať:
3.trieda – prízemie východný pavilón pre prihlásené deti z 1., 2. a 3. triedy v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
6. trieda – poschodie východný pavilón pre deti 4. a 6. triedy v čase od 07:30 hod. – 12:00 hod.
V období od 27.12.2022 – 31.12.2022 bude prevádzka školy na základe rozhodnutia zriaďovateľa PRERUŠENÁ.
Rozhodnutie zriaďovateľa o prerušení prevádzky školy si prečítate TU.
 
Dňa 02.01.2023 bude prevádzka materskej školy PRERUŠENÁ z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.
Od 03.01.2023 – do 05.01.2023 bude prevádzka materskej školy obmedzená na jednu triedu.
Prevádzku bude zabezpečovať:
3. triedaprízemie východný pavilón pre všetky prihlásené deti v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
Žiadame rodičov prihlásených detí z 1., 2., 4. a 5. triedy, aby počas prázdnin vstupovali a odchádzali vchodom na východnej strane.
UPOZORNENIE
V prípade, že 03.01.2023 nastúpi menej ako 20 detí bude prevádzka školy prerušená do 08.01.2023.
Prevádzka školy v bežnom režime – vo všetkých triedach bude otvorená od 09.01.2023.

Prerušenie prevádzky materskej školy od 29.11.2022 do 05.12.2022

Vážení rodičia,
z dôvodu vysokej chorobnosti detí v našej materskej škole Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline dňa 28.11.2022 rozhodol a nariadil nasledovné karanténne opatrenie:
v Materskej škole, Čajakova 4A, Žilina je od 29. novembra 2022 do 05. decembra 2022 zákaz:
- uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces,
- organizovať hromadné podujatie pre deti a mládež.
Uvedeným opatrením ide o zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy.
 
Celé rozhodnutie si prečíítate TU.
 
Ďakujeme za pochopenie

Podujatia