Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Prerušenie prevádzky materskej školy od 20.10.2021 - 26.10.2021

Vážení rodičia,
z dôvodu vysokej chorobnosti detí v našej materskej škole Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline dňa 19.10.2021 rozhodol a nariadil nasledovné karanténne opatrenie:
v Materskej škole, Čajakova 4A, Žilina je od 20. októbra 2021 do 26. októbra 2021 zákaz:
- uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces,
- organizovať kultúrne, spoločenské a športové činnosti pre deti a mládež.
Uvedeným opatrením ide o zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy.
Prevádzka materskej školy bude spustená dňa 27.októbra 2021.
Ďakujeme za pochopenie
Rozhodnutie RÚVZ si  prečítate TU

Usmernenie k ospravedlňovaniu dochádzky

Vážení rodičia,
na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v časti Aktuálne témy_Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 bolo uverejnené Rozhodnutie ministra školstva Číslo: 2021/18439:2-A1810, ktorým sa s účinnosťou od 18. 10. 2021 mení rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021. Zmena sa dotýka bodu 6, ktorý znie:
„6. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.
a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,
b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“
Celé rozhodnutie nájdete TU.
V nadväznosti na vyššie uvedené rozhodnutie ministra školstva bolo na webovom sídle ministerstva školstva v časti Aktuálne témy_Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 uverejnené Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti v materských školách počas pandémie ochorenia COVID-19 , ktoré si prečítate TU.
Pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade že neprítomnosť trvala 3 a viac idúcich dní vrátane sviatkov, víkendov  zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.
Vyhlásenie o bezpríznakovosti si stiahnete TU.

 

Prerušenie prevádzky materskej školy od 29.09.2021 do 05.10.2021

Vážení rodičia,
z dôvodu vysokej chorobnosti detí v našej materskej škole Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline dňa 28.09.2021 rozhodol a nariadil nasledovné karanténne opatrenie:
v Materskej škole, Čajakova 4A, Žilina je od 29. septembra 2021 do 05. októbra 2021 zákaz:
- uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces,
- organizovať kultúrne, spoločenské a športové činnosti pre deti a mládež.
Uvedeným opatrením ide o zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy.
 
               Prevádzka materskej školy bude spustená dňa 06.októbra 2021.
 
Ďakujeme za pochopenie 
Rozhodnutie RÚVZ si prečítate TU

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Vážení rodičia,
vzhľadom na otázky k poskytnutiu dotácie na stravu pre novú skupinu detí podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách Vám zasielame ešte nasledovný výklad v tejto veci, ktorý veríme, že odpovie na všetky Vaše otázky.
Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytovať dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné dotáciu poskytnúť na:
  • všetky deti v poslednom ročníku materskej školy, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus;
  • deti v poslednom ročníku materskej školy, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli  uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v materskej škole (nie v poslednom ročníku materskej školy), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách.
Upozorňujeme:
Zákonným zástupcom dieťaťa po dovŕšení 6 rokov veku, ktorí nespĺňajú podmienku neuplatnenia daňového bonusu, (t.j. rodičia, ktorí pravidelne poberajú daňový bonus) budú mať daňový bonus v zmysle usmernenia vlády zvýšený automaticky a stravné za dieťa budú uhrádzať tak ako tomu bolo pred zavedením inštitútu "OBEDY ZADARMO."

Poznámka: Vzhľadom na prechodné ustanovenie zákona č. 417/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, bude deťom v MŠ dotácia na stravu v mesiaci august 2021 poskytovaná bez zmeny (plošné poskytovanie dotácie deťom v poslednom ročníku MŠ).
Suma dotácie na stravu sa zvyšuje na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.
 
Žiadame rodičov všetkých detí v poslednom ročníku materskej školy, ktorým zo zákona vzniká nárok na štátnu dotáciu na stravu ( t.z. deti , ktoré nedovŕšili vek 6 rokov alebo dovŕšili vek 6 rokov a žiaden z rodičov si neuplatňuje nárok na zvýšený daňový bonus), aby vyplnili a v čo najkratšom čase doručili do poštovej schránky, ktorá je pri západnom vchode do  materskej školy Čestné prehlásenie ( ideálne do 5.8.2021, najneskôr do 20.8.2021) :
Prehlásenie vypĺňa len jeden rodič s platnosťou za celú domácnosť.
 
Na štátnu dotáciu na stravu majú tiež nárok deti, ktoré: 
  • v zmysle 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciáchnakaždé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
  • v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“)

V týchto prípadoch je nevyhnutné predložiť: 

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

Prevádzka materskej školy od 15. marca 2021

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia zriaďovateľa a kompetentných orgánov bude prevádzka materskej školy od 15.03.2021 obmedzená na jednu triedu.
Výchovno - vzdelávacia činnosť bude realizovaná v 1. triede - Včielky - západný pavilón pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre v čase od 06:30 hod. – 16:30 hod.
Z uvedeného dôvodu žiadame:
- privádzať deti do materskej školy vchodom na západnej strane,
- dodržiavať hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy,
- pri vstupe do budovy používať preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č.111/2021 V.v SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest),
- do budovy školy vstúpiť iba s negatívnym výsledkom testu,
- riadiť sa pokynmi riaditeľky a zamestnancov školy.
                                                                                                                                       Ďakujeme za pochopenie :-)
 
List primátora mesta rodičom, zákonným zástupcom, v ktorom vyjadruje situáciu, v ktorej sa nachádzame a dôvody rozhodnutia obmedzenia prevádzky škôl nájdete TU.
 

Podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31