Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Dochádzka

Zariadenie je v prevádzke denne od 06,30 do 16,30 hod.
 
Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8,00 hod. a prevezme ho spravidla po 15,00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľkou alebou triednou učiteľkou. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa, dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí.
 
Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdavotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.
 
Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako tridsať po sebe nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
 
Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší vnútorný poriadok, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky do predškolského zariadenia.