Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
JoomlaTemplates.me by FatCow Reviews

Prerušenie prevádzky školy

Riaditeľstvo Materskej školy, Čajakova 4A, Žilina oznamuje, že v čase od 01.07.2019 – 31.08.2019 je prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu nadstavby budovy školy.
V zmysle Školského poriadku Materskej školy, Čajakova 4A Čl. 3 Organizácia v čase prázdnin, zriaďovateľ Mesto Žilina, poskytol zákonným zástupcom náhradné materské školy vo svojej pôsobnosti:
Materská škola, Gemerská 1772, Žilina (Vlčince),
Materská škola, Študentská 15/3, Žilina (Považský Chlmec)
Materská škola, Ku škôlke 196/11, Žilina (Zádubnie).
 
Upozornenie
Vzhľadom na rozsiahle rekonštrukčné práce v budove školy prevádzka materskej školy začne od 02. septembra 2019 v priestoroch Základnej školy, Jarná 20, Žilina. 
Čas prevádzky materskej školy zostáva od 06:30 hod. do 16:30 hod.
                                                                   
                                                                                                              Za pochopenie ďakujeme 

 

Oznam o prevzatí rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy od septembra 2019

Riaditeľstvo Materskej školy, Čajakova 4A Žilina, oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí podali žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, že rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa od septembra 2019 si môžu prevziať osobne v riaditeľni školy v dňoch:
17.06.2019 (pondelok), v čase od 07:30 hod. do 11:30 hod. a popoludní od 15:30 do 16:30 hod.
18.06.2019 (utorok) v čase od 14:00 do 16:00 hod.
 
prijatie

Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

9fb81ab7827ece3ec887b84a92b94483
Riaditeľstvo Materskej školy Čajakova 4A, Žilina po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina zverejňuje termín a miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2019/2020.
Termín podávania žiadostí: od 13. mája do 15. mája 2019.
Miesto podávania žiadostí: Materská škola Čajakova 4A, 010 01 Žilina – 5. trieda (prízemie východného pavilónu).
Čas podávania žiadostí:
V pondelok 13. mája a v stredu 15.mája dopoludnia od 10,00 hod. do 12,00 hod.
V utorok 14.mája dopoludnia v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. a popoludní od 14,15 hod. do 16,00 hod.
 
V uvedenom čase dieťa v sprievode zákonného zástupcu spozná priestory triedy a šatne materskej školy. Zároveň riaditeľka školy alebo poverený pedagogický zamestnanec preberie od zákonného zástupcu žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
V prípade potreby si  zákonní zástupcovia žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžu stiahnuť TU.
 
Zákonné a ostatné podmienky prijímania detí do našej materskej školy prerokované na pedagogickej rade nájdete TU.

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

Vážení rodičia,
riaditeľstvo materskej školy oznamuje že na základe rozhodnutia a usmernenia zriaďovateľa bude škola zabezpečovať prevádzku v čase letných prázdnin v termíne od 01. júla 2019 do 26.júla 2019 len pre prihlásené deti našej školy.
Celý oznam nájdete TU.
 
Usmernenie k organizovaniu letnej prevádzky od zriaďovateľa TU a na www.zilina.sk

Stravovanie predškolákov od 01.01.2019

V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR s účinnosťou od 1. januára 2019 bude pre každé dieťa posledného ročníka, ktoré sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 € za každý deň.
 
V zmysle VZN Mesta Žilina č. 10/2017 je výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a  príspevok na režijné náklady v materskej škole  v sume 1,29 € na jeden deň. Vzhľadom k tomu, že dotácia je vo výške 1,20 €, zákonný zástupca uhradí rozdiel t.j. 0,09 € za jeden deň.

Informáciu od zriaďovateľa nájdete TU.

Odhlasovanie detí zo stravy ostáva v platnosti v zmysle školského poriadku materskej školy.
V prípade, že dieťa nebude odhlásené zákonný zástupca uhradí celú sumu za odobratý obed.
Preplatok za obdobie do 31.12.2018 bude vrátený na základe žiadosti zákonných zástupcov v mesiaci január 2019.
 
V prípade dotazov Vám budú poskytnuté odpovede a ďalšie informácie vedúcou školskej jedálne.